Verkiezingsprogramma

Economie en bedrijvigheid

Verenigd West Betuwe gelooft in de winnersmentaliteit van de inwoners van de gemeente West Betuwe. Niet mauwen, maar poetsen. Daarom willen wij een kleine overheid, lage belastingen en zoveel mogelijk ruimte voor de ondernemers.

Ondernemers, industrie, transportbedrijven, distributiecentra en handel

Nu de economie zich in de nasleep van corona herstelt, wordt het hoog tijd dat de gemeente de bedrijvigheid van de ondernemers meer en meer ondersteunt. Niet door regelzucht, maar door de ondernemers met raad en daad bij te staan in het realiseren van plannen. Er moet een cultuuromslag komen van de ‘kan níét cultuur’ naar de klantgerichte ‘kan wél mits cultuur’. Oplossingsgericht denken en werken zal het ondernemersklimaat en daarmee de burgers van de gemeente West Betuwe ten goede komen.

Er moeten geen grootschalige subsidies komen voor een geleide economie. Wij zijn voorstander van een eerlijke concurrentie waarbij wel eerst gekeken kan worden naar het belang voor onze plaatselijke en regionale ondernemers.

Middenstand

Verenigd West Betuwe vindt dat winkeliers en handelsbedrijven die zich willen vestigen in de gemeente ambtelijk optimaal moeten worden ondersteund met betrekking tot het verkrijgen van de vereiste vergunningen.

Verenigd West Betuwe verwacht dan ook een oplossingsgericht werken van alle betrokken partijen.

Het tegengaan van leegstand van (winkel)panden blijft een prioriteit van Verenigd West Betuwe en de eigenaren van de panden. Renovaties moeten snel en adequaat kunnen worden uitgevoerd.

Verenigd West Betuwe is voor openstelling op de zon- en feestdagen. De gemeenteraad stelt hierbij de kaders.

De raad dient te bepalen of de winkelsluiting al dan niet op zon- en feestdagen gehandhaafd blijft. Overigens lenen niet alle kernen in de gemeente West Betuwe zich voor openstelling op zon- en feestdagen. De winkelier is zelf goed in staat te bepalen of openstelling voor hem/haar rendabel is.

Agrarische sector

De agrarische sector is een grote speler in de Betuwe waarbij landbouw, fruitteelt en veeteelt een prominente plaats innemen in de plaatselijke/regionale economie. Daarnaast heeft West Betuwe de grootste fruitveiling van Europa waar de fruittelers uit de wijde omgeving hun producten aanvoeren. Verenigd West Betuwe vindt dat aan deze sector zoveel mogelijk ruim baan gegeven moet worden. Geen strenger beleid voor de landbouwsector dan de rijksoverheid voorschrijft.

Hoveniersbedrijven

Verenigd West Betuwe wenst geen groenonderhoud aan de AVRI uit te besteden vanwege het feit dat bij gemeenschappelijke regelingen de politieke invloed te beperkt is.

Verenigd West Betuwe gelooft in marktwerking wat betreft onderhoud van het openbaar groen en de begraafplaatsen binnen de gemeente en vindt dat dit aan plaatselijke hoveniers door wijkverdeling gegund kan worden.

Binnen de randvoorwaarden kunnen meerjarige contracten afgesloten worden, mits de kwaliteit van de dienstverlening voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Wegenbouwbedrijven

Verenigd West Betuwe wil waar mogelijk onderhoudswerkzaamheden aan wegen, trottoirs en pleinen aan plaatselijke en/of regionale ondernemers gunnen. Prijs en prestatie worden daarbij jaarlijks geëvalueerd.

Technische adviesbureaus

Verenigd West Betuwe is er voorstander van om vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening, weg- en waterbouw en civieltechnische zaken aan marktpartijen uit te besteden. Dit soort bedrijven heeft veel specialistische kennis in huis en is voor dit soort vraagstukken voordeliger en efficiënter dan wanneer de gemeente die deze kennis wil (of moet) aantrekken.

Regiotaxi en Leerlingenvervoer

In het kader van Regiotaxi en Leerlingenvervoer vindt Verenigd West Betuwe dat marktwerking voorkeur moet hebben. Plaatselijke en/of regionale vervoerders dienen voorrang te krijgen.

In dit kader zouden de plaatselijke en regionale taxibedrijven de handen ineen moeten slaan om zo het hoofd te kunnen bieden aan andere vervoersaanbieders van buiten de regio. De gemeente heeft nu eenmaal te maken met de Europese spelregels aangaande het aanbestedingsbeleid.

Bekijk hier ons volledige verkiezingsprogramma.

Onze andere onderwerpen: