Loading...
Financiën en organisatie2018-10-23T14:25:53+00:00

Verkiezingsprogramma

Financiën en organisatie

Regie gemeente

De gemeenteraad van West Betuwe dient de regie van het beleid strakker in de hand te houden. De organisatie van het gemeentebestuur moet veranderen naar een regiegemeente door verdere integratie. Verenigd West Betuwe is geen voorstander van het afstoten van uitvoerende taken als dit niet wettelijk is opgelegd en dient naast het aantoonbaar maken van nut en noodzaak geen belemmering van de burger opwerpen.

Verenigd West Betuwe zal erop toezien dat beloften die aan de burgers zijn gedaan, worden nagekomen. Zo zal de burger centraal staan en komen de ambtenaren naar de burger toe om hen te helpen bij het invullen van aanvragen inzake bouwvergunningen, aanvragen paspoort, ID kaart en of rijbewijs.

Gemeente West Betuwe zal trendsetter worden als het gaat om:

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regelingen moet waar mogelijk worden beëindigd als de nut en noodzaak niet is aangetoond. Er worden geen nieuwe gemeenschappelijke regelingen aangegaan als deze niet wettelijk worden opgelegd. Verenigd West Betuwe heeft een voorkeur om werkzaamheden uit te besteden aan plaatselijke en/of regionale ondernemers.

Publiekstrekkers zoals Rodekruis Bloesemtocht, Samenloop voor Hoop, allerlei fiets- en wandeltochten, dorpsfeesten & culturele evenementen in alle kernen, is het voor toeristen dringen geblazen om een hotelkamer of B&B te vinden. Tripjes naar de Betuwe worden steeds populairder. Een trend waar ook het midden- en kleinbedrijf, de ruggengraat van de lokale economie, meer van kan profiteren. Juist zij mogen van ons lage lasten en het verder terugdringen van overbodige regels verwachten.

Klantgerichtheid ambtelijk apparaat

Het ambtelijk apparaat dient bedrijfseconomisch efficiënter, klantgerichter en flexibeler te werken met een herkenbare invoering van contractmanagement met contractafspraken waarop gestuurd en gerapporteerd wordt. De organisatie dient zodanig te worden ingericht dat de organisatie naar de kernen toegaat in plaats van dat de burger naar het gemeentehuis moet gaan.

Het postvolgsysteem moet beter worden ingericht zodat de burger naar aanleiding van een vraag niet alleen standaard het briefje ontvangt dat de vraag is ontvangen maar dat opvolging en tijdig rapporteren een automatisch onderdeel is in het afhandelingsproces. Vrijblijvendheid in een klantgerichte organisatie past niet.

Bij het samengaan van de vorige gemeenten is dat ook afgesproken en Verenigd West Betuwe zal erop toezien dat beloften worden nagekomen.

Projectmanagement

Programma’s en projecten dienen beheerd te worden met een bedrijfsplan als uitgangspunt en uitgevoerd volgens een vaste methode met budgetbewaking. De raad moet op elk gewenst tijdstip kunnen worden geïnformeerd over de voortgang van projecten en of de financiële ruimte afdoende is.

De raad dient over de voortgang van de verschillende programma’s en projecten steeds gerapporteerd te worden. Dit geldt evenzo voor de uit te besteden werkzaamheden.

Transparantie

De gemeentefinanciën, inclusief het financieel beleid, de informatievoorziening en communicatie, dienen te voldoen aan wettelijke regels en daarnaast transparant te zijn voor raad, college en burgers.

Gemeentelijke belastingen, grafrechten onderhoudskosten en leges

Geen verdere verhogingen van gemeentelijke belastingen en leges om tekorten weg te werken, maar alleen indien dit nodig is voor nieuw beleid of nieuwe investeringen.

De grafrechten moeten maandelijks betaald kunnen worden door de nabestaanden.

Het onderhoud van begraafplaatsen kan worden uitbesteed aan plaatselijke hoveniers. De kosten die nu begroot zijn kunnen als dekking dienen voor de uitbesteding van het onderhoud. De nabestaanden zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf.

Besluiten die voortkomen uit nieuw beleid en invloed hebben op de hoogte van de belastingen dienen na de verkiezingen te worden genomen. De kiezer kan bij het uitbrengen van zijn/haar stem daarmee rekening houden. Dit betekent dat grote investeringen zoals de ontwikkeling van een industrie- of sportcomplex niet vlak voor gemeenteraadsverkiezingen mogen worden aanbesteed. De financiële verantwoordelijkheid ligt dan bij de nieuwe raad.

Zaken als afvalverwerking moeten kostendekkend en marktconform worden uitgevoerd en niet worden gebruikt als een alternatieve inkomstenbron. Zo zal de legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen steeds getoetst moeten worden. De OZB-verhoging kan slechts worden verhoogd met gezinsindexcijfer (CBS) als dit het gevolg is van factoren welke buiten de invloed van de raad liggen.

Wet Openbaarheid van Bestuur

Het uitgangspunt van Verenigd West Betuwe dat de gemeente er is voor de burger gaat zeker op voor de financiën. De gemeente moet in een duidelijke jaarrekening verantwoording afleggen aan de burger. Geen geheimen meer en wanneer er vragen worden gesteld, is een snel en duidelijk antwoord gewenst. Alle behandeltermijnen zijn onverbrekelijk verbonden aan de wet en dienen gerespecteerd te worden.

Bekijk hier ons volledige verkiezingsprogramma.

Onze andere onderwerpen: