Verkiezingsprogramma

Financiën en organisatie

Regie gemeente

De gemeenteraad van West Betuwe dient de regie van het beleid strakker in de hand te houden. De organisatie van de gemeente moet veranderen naar een regiegemeente door verdere integratie. Verenigd West Betuwe is geen voorstander van het afstoten van uitvoerende taken als dit niet wettelijk is opgelegd en aantoonbaar is vanwege nut en noodzaak en mag geen belemmering voor de burger opwerpen. Raad is kader stellend en zet de kaders. College legt verantwoording af aan de Raad. Heldere afbakening van taken en besturen met passie. VWB staat voor dat niet een partij het standpunt van de Raad kan bepalen. Heldere afspraken tussen college en Raad. Het bestuur is er voor u! Niet andersom.

Gemeente West Betuwe zal trendsetter worden als het gaat om:

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regelingen moeten waar mogelijk worden beëindigd als de nut en noodzaak of het behalen van schaalvoordelen niet is aangetoond. Er worden geen nieuwe gemeenschappelijke regelingen aangegaan als deze niet wettelijk worden opgelegd. Verenigd West Betuwe heeft een voorkeur om werkzaamheden uit te besteden aan plaatselijke en/of regionale ondernemers.

Bij evenementen zoals de publiekstrekkers Rode Kruis Bloesemtocht, Samenloop voor Hoop, allerlei fiets- en wandeltochten, Routes door de West Betuwe op cultuur en cultuurhistorisch gebied, dorpsfeesten & culturele evenementen in alle kernen, is het voor toeristen dringen geblazen om een hotelkamer of B&B te vinden. Tripjes naar de Betuwe worden steeds populairder. Een trend waar ook het midden- en kleinbedrijf, de ruggengraat van de lokale economie, meer van kan profiteren. Juist zij mogen van ons lagere lasten en het verder terugdringen van overbodige regels verwachten. Bevorderen van recreatie- en toerisme en stimuleren van lokaal ondernemerschap.

Klantgerichtheid ambtelijk apparaat

Het ambtelijk apparaat dient bedrijfseconomisch efficiënter, klantgerichter en flexibeler te werken met een herkenbare invoering van contractmanagement met contractafspraken waarop gestuurd en gerapporteerd wordt. De organisatie dient zodanig te worden ingericht dat de organisatie naar de kernen toegaat in plaats van dat de burger naar het gemeentehuis moet gaan.

Het postvolgsysteem moet beter worden ingericht zodat de burger naar aanleiding van een vraag niet alleen standaard het briefje ontvangt dat de vraag is ontvangen, maar dat opvolging en tijdig rapporteren een automatisch onderdeel is in het afhandelingsproces. Vrijblijvendheid in een klantgerichte organisatie past niet.

Projectmanagement

Programma’s en projecten dienen beheerd te worden met een bedrijfsplan als uitgangspunt en uitgevoerd volgens een vaste methode met budgetbewaking. De raad moet op elk gewenst tijdstip proactief worden geïnformeerd over de voortgang van projecten en of de financiële ruimte afdoende is en aan de afspraken voldoet. Dit geldt evenzo voor de uit te besteden werkzaamheden.

Transparantie

De gemeentelijke financiën, inclusief het financieel beleid, de informatievoorziening en communicatie, dienen te voldoen aan wettelijke regels en daarnaast transparant te zijn voor raad, college en burgers.

Gemeentelijke belastingen, grafrechten onderhoudskosten en leges

Geen verdere verhogingen van gemeentelijke belastingen en leges om tekorten weg te werken.

Het onderhoud van begraafplaatsen kan worden uitbesteed aan plaatselijke hoveniers. De kosten die nu begroot zijn kunnen als dekking dienen voor de uitbesteding van het onderhoud. Wij gaan voor hoge kwaliteit van onderhoud van begraafplaatsen.

Besluiten die voortkomen uit nieuw beleid en invloed hebben op de hoogte van de belastingen dienen na de verkiezingen te worden genomen. De kiezer kan bij het uitbrengen van zijn/haar stem daarmee rekening houden. Dit betekent dat grote investeringen zoals de ontwikkeling van een industrie- of sportcomplex niet vlak voor gemeenteraadsverkiezingen mogen worden aanbesteed. De financiële verantwoordelijkheid ligt dan bij de nieuwe raad.

Zaken als afvalverwerking moeten kostendekkend en marktconform worden uitgevoerd en niet worden gebruikt als een alternatieve inkomstenbron. Zo zal de legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen steeds getoetst moeten worden. De OZB-verhoging kan slechts worden verhoogd met gezinsindexcijfer (CBS) als dit het gevolg is van factoren welke buiten de invloed van de raad liggen.

Wij gaan voor een klantgericht ambtelijk apparaat, dat lokaal bestuurd wordt.

Wet Openbaarheid van Bestuur

Het uitgangspunt van Verenigd West Betuwe dat de gemeente er is voor de burger gaat zeker op voor de financiën. De gemeente moet in een duidelijke jaarrekening verantwoording afleggen aan de burger. Geen geheimen, maar volledige transparantie en wanneer er vragen worden gesteld, is een snel en duidelijk antwoord gewenst. Alle behandeltermijnen zijn onverbrekelijk verbonden aan de wet en dienen gerespecteerd te worden.

Bekijk hier ons volledige verkiezingsprogramma.

Onze andere onderwerpen: