Verkiezingsprogramma

Onderwijs

Vrijheid van schoolkeuze

Verenigd West Betuwe heeft respect voor de vrijheid van godsdienst en schoolkeuze zoals in de Grondwet is vastgelegd en zal zich vol inzetten om die verworvenheden te respecteren.

Primair onderwijs

Verenigd West Betuwe is er voorstander van om de voor- en buitenschoolse opvang op één locatie onder één dak te huisvesten.

Verenigd West Betuwe vindt dat het primaire onderwijs de basis vormt voor een verdere ontplooiing van onze kinderen. Alle aandacht dient er op gericht te zijn dat de kwaliteit zo hoog is dat de leerlingen moeiteloos kunnen aansluiten op het voortgezet onderwijs.

Basisscholen moeten in de kleine kernen behouden blijven. Dit is goed voor de leefbaarheid. In dit verband aandacht voor o.a. Buurmalsen/Tricht, Est, Rumpt, etc. Weliswaar heeft de rijksoverheid richtlijnen uitgevaardigd waaraan de scholen moeten voldoen, doch door slim samenwerken, kunnen wellicht de scholen die het nu moeilijk hebben toch blijven bestaan. Voorbeeld van slim samenwerken is Beesd, waar scholen zijn samengegaan.

Voortgezet onderwijs

Verenigd West Betuwe hecht grote waarde aan de samenwerking tussen ORS Lek en Linge vestiging de Lingeborgh, Helicon, Bouwmensen Rivierengebied en het Koningin Wilhelmina College in Culemborg en VO-scholen in Tiel en Zaltbommel. Een goede afstemming op het voorbereiden op het hoger beroepsonderwijs is essentieel voor de leerlingen.

Ook een regelmatige afstemming met de directie van de Helicon opleiding is vooral belangrijk voor de agrarische sector, die toch een grote economische aanjager is voor de regio. De Fruit-Campus is hiervan een goed voorbeeld.

Wij streven naar een samenhangend aanbod in de doorlopende leerlijn voor 0 tot 12-jarigen in elke kern van onze gemeente. In samenwerking met het onderwijs, ouders en betrokken lokale organisaties zoals de kinderopvang, peuterspeelzalen, sportverenigingen en dergelijke, de mogelijkheid hiervoor een brede school concept te ontwikkelen. Verbindingen tussen lokale verenigingen en organisaties worden gestimuleerd. De bestrijding van onderwijsachterstanden, drop-outs en laaggeletterdheid is essentieel.

Afspraken over het beheer tussen onderwijs- en opvangorganisaties en andere instellingen zijn daarvoor essentieel en onmisbaar. Met het oog op het overhevelen van taken op het gebied van jeugdzorg van de provincie naar de gemeente, streven wij naar intensivering van de samenwerking tussen de organisaties op het gebied van jeugdbeleid en verdergaande ontschotting, ook in financiële zin. Ieder kind heeft recht op een stabiele en liefdevolle gezinssituatie, maar er zijn kinderen die ‘overbelast’ zijn en door problemen met zichzelf of in het gezin het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden. Voor die kinderen organiseren wij de zorg die nodig is om zich staande te kunnen houden. Met de partners in het veld maken we afspraken hoe we ondersteuning kunnen bieden aan probleemgezinnen.

Leerlingenvervoer

Verenigd West Betuwe realiseert zich dat zowel vrijheid van godsdienst als ook vrijheid van onderwijs is vastgelegd in de wet. Niettemin baart het ons grote zorgen dat de kosten voor leerlingenvervoer hoog zijn. Verenigd West Betuwe wil het initiatief nemen om straks tot een juiste aanbesteding te komen, waarbij zowel de belangen van de ondernemer, de overheid en de leerling tot hun recht komen. Zo kunnen bijvoorbeeld combinatieritten van leerlingen- en regiovervoer bij aanvang en einde van schooltijden worden samengevoegd. Hierdoor kan er een aanzienlijke kostenbesparing worden bereikt.

In het kader van Regiotaxi en Leerlingenvervoer vindt Verenigd West Betuwe dat marktwerking voorkeur moet hebben. Plaatselijke en/of regionale vervoerders dienen voorrang te krijgen.

In dit kader zouden de plaatselijke en regionale taxibedrijven de handen ineen moeten slaan om zo het hoofd te kunnen bieden aan andere vervoersaanbieders van buiten de regio. De gemeente heeft nu eenmaal te maken met de Europese spelregels aangaande het aanbestedingsbeleid.

Bekijk hier ons volledige verkiezingsprogramma.

Onze andere onderwerpen: