Verkiezingsprogramma

Sociaal domein

Samenleven, samen zorgen voor morgen en bouwen aan vertrouwen

Nu gemeenten steeds meer zelf verantwoordelijk zijn voor de zorg, is een nauwe samenwerking met zorgverleners en mantelzorgers en verenigingen van zeer groot belang. Als gemeente dienen wij de zorgbehoevenden daar waar mogelijk te ondersteunen, onze opdracht is de inwoners een menswaardig bestaan te geven en de vrijwilligers die zich inzetten niet in de kou te laten staan.

Onze inwoners moeten kunnen rekenen op voldoende, kwalitatief goede en betaalbare voorzieningen. Preventie, zelfredzaamheid en een zorgzame samenleving zijn daarom essentieel. De nieuwe taken in dit zogeheten sociale domein vormen de komende jaren een belangrijke bestuurlijke opgave.

Het gaat immers om de zorg voor kwetsbare groepen en de inzet van veel geld. Politieke sturing op het invoeringstraject is dan ook van groot belang. Zowel ten aanzien van het bepalen van de beleidsaccenten als de wijze waarop (invoerings-)budgetten worden ingezet.

Verenigd West Betuwe wil voorkomen dat inwoners door alle besparingen en opeenstapeling van kortingen onder de armoedegrens komen. Burgers kunnen bij een onafhankelijke raadsman/vrouw voor hulpvragen terecht.

Dit moet voorkomen dat hij/zij het slachtoffer wordt van:

  • De bezuinigingsdrift van de centrale overheid en de overheveling van taken naar de lokale overheid.
  • Het star uitleggen van de regels door een ambtenaar zonder oog te hebben voor het individu.

Verdere verbetering is te realiseren wanneer:

  • De raadsman/vrouw tevens de beschikking krijgt over een maandelijkse rapportage van de aanvragen en voortgang van de afhandeling van de aanvragen in het kader van de WMO en sociale bijstand en alle andere relevante documenten.

De raadsman/vrouw zelf verantwoording aflegt aan de wethouder met sociale zaken in zijn portefeuille.

Bekijk hier ons volledige verkiezingsprogramma.

Onze andere onderwerpen: