Verkiezingsprogramma

Woningbouw

Stimuleren van verkoop woningen in uitbreidingsgebieden

De woningverkoop in West Betuwe, vooral in De Plantage in Meteren is door de economische opleving weer volop in de lift. Verenigd West Betuwe wil een plan om woningverkoop aan de starters te bevorderen. Het bevorderen van doorstroming van goedkope huurwoningen dient voortvarend te worden aangepakt. Tiny huizen, Flexwonen, allerlei nieuwe woonvormen moeten met voorrang worden opgepakt. Wij zijn voor vrij ondernemerschap voor de woningbouw.

Verenigd West Betuwe wil dat er in alle kernen naar behoefte woningen worden gerealiseerd.

Daarnaast zijn er wensen om de bedrijvigheid die momenteel nog aan de Rijnstraat plaatsvindt op termijn te verplaatsen naar industrieterrein Hondsgemet. Op het opengevallen terrein zou dan woningbouw kunnen worden ontwikkeld. Hondsgemet Noord moet beter worden ontsloten, in combinatie met een tweede Lingebrug. (Ontlasten van verkeer door het centrum van Geldermalsen); tevens ontsluiting van Buurmalsen en ook aansluiting op de rondweg Tricht.

Sociale woningbouw

Verenigd West Betuwe vindt het belangrijk dat er voldoende financiële ruimte komt voor mensen die voor het eerst een woning willen kopen. Slimheid en creativiteit mag worden verwacht waardoor woningen voor starters betaalbaar worden. Voldoende bouwen om scheef wonen tegen te gaan.

Gebouwen die hun functie verloren hebben, maar die geen monument of niet beeldbepalend voor een kern zijn, mogen worden gesloopt. Op de opengevallen plekken kunnen dan woningen in de sociale sector of voor senioren worden gebouwd.

Senioren

Woningen voor senioren dienen bij voorkeur in de buurt van het winkelgebied en voorzieningen te worden ontwikkeld en gebouwd. Groepswonen 50+ is helaas ter ziele gegaan omdat het gemeentebestuur en de woningbouwvereniging niet wilden meewerken. 15 jaar overleg, vergaderen onderhandelen heeft tot niets geleid.

Verenigd West Betuwe meent dat bij de ontwikkeling van de woningen en voorzieningen de belanghebbenden in een vroeg stadium hun inbreng moeten kunnen leveren.

Groepswonen moet actief weer worden opgepakt.

Huisvesting werknemers van buiten Nederland

Verenigd West Betuwe is tegen het realiseren van een hotel voor buitenlandse werknemers. Concentratie van diverse bevolkingsgroepen is, ook vanuit sociale bewogenheid, niet wenselijk.

Verenigd West Betuwe is voorstander van het stellen van extra eisen met betrekking tot het verschaffen van een Burgerservicenummer. De buitenlandse werknemer moet eerst aantonen dat hij/zij passende woonruimte en werk heeft door het overleggen van een huurcontract en een arbeidscontract.

Leefbaarheid in de 26 kernen van West Betuwe

Woningbouw in alle kernen moet mogelijk zijn zolang dit niet het authentieke karakter van het dorp aantast dus architectuur van nieuwbouw die past bij het dorpskarakter.

Ruimte voor aanbouwen aan monumenten c.q. beeldbepalende gebouwen is er zeker, mits de architectuur ondergeschikt blijft aan het monument/beeldbepalend gebouw. Passende bestemmingplannen van monumenten worden ondersteund.

Verenigd West Betuwe vindt het belangrijk dat openbare gebouwen die in het belang van de leefbaarheid van het dorp zijn, ruimte krijgen voor verdere ontwikkeling, zodat deze behouden blijven. Kapitaalvernietiging moet voorkomen worden.

Verenigd West Betuwe is voor een groene entree van alle kernen. Zij stimuleren hierin het plan dat indertijd hiertoe is opgesteld door Elings: “Uitstraling van de 26 kernen voor behoud van karakteristieke dorpsgezichten en dijk”.

Verenigd West Betuwe is ook voor tijdelijke woningbouw.

  1. We willen dit mogelijk maken door geen verhuurdersheffing (corporaties voor tijdelijke woningen vrijstellen van de verhuurdersheffing voordeel is al gauw 20.000 euro per woning).
  2. Invoeren van een symbolische grondprijs voor 15 jaar. Na die periode wordt de normale grondprijs verrekent.
  3. Maximaal inzetten op het gebruik van kruimelregelingen, hierbij hoeft niet eerst het bestemmingsplan gewijzigd te worden, maar kan direct aan de gemeente gevraagd worden om op een niet-wonen bestemming een vergunning voor tijdelijk wonen af te geven. Binnen
    8 weken duidelijkheid (is de tijd om de vergunning af te geven).
  4. Aantrekkelijke prijs d.m.v. tijdelijke modulaire woningen die variëren van 20 tot 120 vierkante meter snel mogelijk maken.

Scheef wonen aanpakken

Verenigd West Betuwe wil actief meewerken om op de huurwoningmarkt een verhuisketen op gang te helpen.  Met als doel meer mensen met een geschikte huurwoning en starters aan hun eerste huurhuis te helpen. Een actieve rol is hier nodig om het gesprek aan te gaan met de 55- plusser die met hun huidige huurprijs voor de grote gezinswoning een nieuwe kleinere woning wordt aangeboden. Dat is gunstig, want huurders die al langere tijd in hetzelfde huis wonen, gaan bij een verhuizing naar een kleiner huis vaak meer betalen.

Bekijk hier ons volledige verkiezingsprogramma.

Onze andere onderwerpen: