Loading...
Woningbouw2018-10-23T14:31:06+00:00

Verkiezingsprogramma

Woningbouw

Stimuleren van verkoop woningen in uitbreidingsgebieden

De woningverkoop in West Betuwe, vooral in De Plantage in Meteren is door de economische opleving weer volop in de lift. Verenigd West Betuwe wil een plan om woningverkoop aan de starters te bevorderen. Het bevorderen van doorstroming van goedkope huurwoningen dient voortvarend te worden aangepakt.

Verenigd West Betuwe wil dat er in alle kernen naar behoefte woningen worden gerealiseerd.

Daarnaast zijn er wensen om de bedrijvigheid die momenteel nog aan de Rijnstraat plaatsvindt op termijn te verplaatsen naar industrieterrein Hondsgemet. Op het opengevallen terrein zou dan kleinschalige woningbouw kunnen worden ontwikkeld.

Sociale woningbouw

Verenigd West Betuwe vindt het belangrijk dat er voldoende financiële ruimte komt voor mensen die voor het eerst een woning willen kopen. Slimheid en creativiteit mag worden verwacht waardoor woningen voor starters betaalbaar worden.

Gebouwen die hun functie verloren hebben, maar die geen monument of niet beeldbepalend voor het dorp zijn, mogen worden gesloopt. Op de opengevallen plekken kunnen dan woningen in de sociale sector of voor senioren worden gebouwd.

Senioren

Woningen voor senioren dienen bij voorkeur in de buurt van het winkelgebied en voorzieningen te worden ontwikkeld en gebouwd. Groepswonen 50+ is ter ziele gegaan omdat het gemeentebestuur en de woningbouwvereniging niet wilden meewerken. 15 jaar overleg, vergaderen onderhandelen heeft tot niets geleid.

Verenigd West Betuwe meent dat bij de ontwikkeling van de woningen en voorzieningen de belanghebbenden in een vroeg stadium hun inbreng moeten kunnen leveren.

Huisvesting werknemers van buiten Nederland

Verenigd West Betuwe is tegen het realiseren van een hotel voor buitenlandse werknemers op het Chamotte terrein. Buitenlandse werknemers die langdurig hier blijven wonen moeten integreren met onze bevolking. Concentratie van diverse bevolkingsgroepen is, ook vanuit sociale bewogenheid, niet wenselijk.

Verenigd West Betuwe is voorstander van het stellen van extra eisen met betrekking tot het verschaffen van een Burgerservicenummer. De buitenlandse werknemer moet eerst aantonen dat hij/zij passende woonruimte en werk heeft door het overleggen van een huurcontract en een arbeidscontract.

Leefbaarheid Dorpen

Woningbouw in de dorpen moet mogelijk zijn zolang dit niet het authentieke karakter van het dorp aantast dus architectuur van nieuwbouw die past bij het dorpskarakter.

Ruimte voor aanbouwen aan monumenten c.q. beeldbepalende gebouwen is er zeker, mits de architectuur ondergeschikt blijft aan het monument/beeldbepalend gebouw. Passende bestemmingplannen van monumenten worden ondersteund.

Verenigd West Betuwe vindt het belangrijk dat openbare gebouwen die in het belang van de leefbaarheid van het dorp zijn, ruimte krijgen voor verdere ontwikkeling, zodat deze behouden blijven.

Bekijk hier ons volledige verkiezingsprogramma.

Onze andere onderwerpen: